Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym pracownikowi przez pracodawcę po ustaniu zatrudnienia. Powinny się w nim znaleźć wszelkie informacje mające wpływ zarówno na ustalenie uprawnień pracowniczych u kolejnego pracodawcy, jak i uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego czy też z funduszu pracy.
Okresy nieskładkowe w świadectwie pracy od kiedy powstał obowiązek ich umieszczania w tym dokumencie, również brane są pod uwagę przy ustalaniu na przykład prawa do emerytury.

Czym są okresy nieskładkowe?

W świadectwie pracy wskazuje się okresy nieskładkowe z całego okresu zatrudnienia objętego świadectwem. Umieszcza się je w porządku chronologicznym wskazując datę rozpoczęcia i zakończenia okresu. Dopuszcza się umieszczenie spisu okresów nieskładkowych w załączniku do świadectwa pracy - informacja o tym powinna znaleźć się w punkcie 10 ust. 4 świadectwa pracy czyli w miejscu, gdzie umieszcza się informację o okresy nieskładkowe.Zaliczają się do nich miedzy innymi okresy:

 • pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłku chorobowego lub opiekuńczego
 • pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
 • pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu stosunku pracy
 • pobierania renty chorobowej
 • niewykonywania pracy po ustaniu stosunku pracy, jeśli za dany okres na podstawie przepisów kodeksu pracy zostało wypłacone odszkodowanie
 • urlopu wychowawczego
 • opieki nad inwalidą
 • studiów wyższych, pod warunkiem ukończenia nauki w wymiarze przewidzianym programem studiów oraz studiów doktoranckich
 • studiów asystenckich (przygotowawczych)
 • pobierania świadczenia przedemerytalnego
 • pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zasiłków szkoleniowych i stypendiów z Funduszu Pracy
 • dokształcania zawodowego lekarzy w klinikach akademii medycznych i wolontariatu w instytutach naukowych w wymiarze nie większym niż 1 rok.

Pełny katalog okresów nieskładkowych zawarty jest w artykule 7 ustawy o emerytalnej i jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu świadczeń, ani umieszczane w świadectwie pracy okresy nie ujęte w tym katalogu, takie jak na przykład nieobecności usprawiedliwione.

Jak i w którym miejscu w świadectwie pracy umieszcza się informację o okresach nieskładkowych?

W świadectwie pracy wskazuje się okresy nieskładkowe z całego okresu zatrudnienia objętego świadectwem. Umieszcza się je w porządku chronologicznym wskazując datę rozpoczęcia i zakończenia okresu. Dopuszcza się umieszczenie spisu okresów nieskładkowych w załączniku do świadectwa pracy – informacja o tym powinna znaleźć się w punkcie 10 ust. 4 świadectwa pracy czyli w miejscu, gdzie umieszcza się informację o okresy nieskładkowe.

Obowiązek umieszczania okresów nieskładkowych w świadectwie pracy, został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here