Wynagrodzenia lekarzy kardiochirurgów wynoszą od 7 tys. zł do kilkunastu tysięcy. Wynagrodzenie uzależnione jest od miejsca pracy, ilości dyżurów, stażu pracy oraz regionu.

Czym zajmuje się kardiochirurg?

Zawód lekarza kardiochirurga należy do najbardziej odpowiedzialnych, ponieważ jego praca ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pacjentów. Lekarz kardiochirurg zajmuje się diagnozowaniem chorób układu krążenia, kwalifikacją pacjentów do operacji kardiochirurgicznych, wykonywaniem operacji kardiochirurgicznych oraz opieką pooperacyjną i rehabilitacją pacjentów. Kardiochirurg musi mieć bezbłędnie opanowany warsztat chirurgiczny, a także posiadać wiedzę ogólną z wielu dziedzin medycyny: chorób wewnętrznych, chirurgii plastycznej, chirurgii urazowej, ortopedii, anestezjologii, intensywnej terapii i neurochirurgii. Specjalista kardiochirurg uprawniony jest do  orzekania o potrzebie rehabilitacji leczniczej, niezdolności do pracy, uszczerbku na zdrowiu oraz niepełnosprawności z powodu rozpoznanych i leczonych chorób, wydawania opinii oraz zaświadczeń w zakresie kardiochirurgii. Może udzielać konsultacji w zakresie kardiochirurgii, kierować oddziałem kardiochirurgicznych, kierować specjalizacją w kardiochirurgii i prowadzić inne formy kształcenia specjalistycznego. W swojej pracy lekarz kardiochirurg wykorzystuje wysoko specjalistyczne badania diagnostyczne: EKG, ECHO serca, koronografia, cewnikowanie serca.

Jak zostać kardiochirurgiem?

Specjalizację w kardiochirurgii może rozpocząć lekarz nieposiadający żadnej specjalizacji oraz posiadający specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej, lub chirurgii dziecięcej. Program specjalizacji składa się z kursów i staży kierunkowych, dyżurów medycznych oraz samokształcenia.

Kursy, które specjalizujący się odbywa obowiązkowo:

 • kurs prowadzający do specjalizacji w dziedzinie kardiochirurgii,
 • kurs postępy w kardiochirurgii wrodzonych wad serca,
 • kurs postępu w kardiochirurgii wrodzonych wad serca u noworodka,
 • kurs zabiegi rekonstrukcyjne zastawki aortalnej, mitralnej i trójdzielnej w tym metodami małoinwazyjnymi,
 • kurs TAVI, Mitra clip oraz alternatywne leczenie małoinwazyjne chorych ze schorzeniami serca z grupy wysokiego ryzyka,
 • kurs tętniaki aorty, zabiegi oszczędzające zastawkę aortalną, stentgrafty aortalne i zabiegi hybrydowe,
 • kurs operacje wewnątrznaczyniowe,
 • kurs diagnostyka i postępowanie w ostrym niedokrwieniu kończyn, diagnostyka i postępowanie w obrażeniach tętni i żył,
 • kurs diagnostyka i leczenie aorty,
 • kurs postępy we współczesnej torakochirurgii,
 • kurs leczenie zaburzeń rytmu – rola i możliwości kardiochirurga oraz elektrofizjologa,
 • kurs transplantologia – opieka nad dawcą serca i dawcą wielonarządowym, postępy w transplantacji serca, płuc u dorosłych i dzieci,
 • kurs postępy w diagnostyce obrazowej chorób serca, płuc i naczyń,
 • kurs powikłania w kardiochirurgii, intensywna opieka pooperacyjna, zakażenia wewnątrzszpitalne,
 • kurs metody leczenia niewydolności serca – krótko- i długoterminowe mechaniczne wspomaganie serca,
 • kurs organizacja pracy oddziału kardiochirurgii, kontraktowanie świadczeń,
 • kurs ratownictwo medyczne,
 • kurs zdrowie publiczne,
 • kurs prawo medyczne,
 • kurs przetaczanie krwi i jej składników.

Lekarz zobowiązany jest do odbycia staży kierunkowych. W trakcie staży lekarz poznaje podstawy dziedzin chirurgii i zapoznaje się z chirurgią stanów nagłych, które występują w tych dziedzinach.

Wykaz obowiązkowych staży kierunkowych oraz specjalizacyjnych:

 • staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej,
 • staż kierunkowy w zakresie torakochirurgii,
 • staż kierunkowy w zakresie chirurgii dziecięcej,
 • staż kierunkowy w zakresie kardiologii,
 • staż kierunkowy w zakresie kardiologii inwazyjnej, elektrofizjologii i elektroterapii dorosłych lub dzieci,
 • staż kierunkowy w zakresie intensywnego nadzoru pooperacyjnego dorosłych lub dzieci,
 • staż kierunkowy w zakresie podstaw intensywnej terapii dorosłych lub dzieci,
 • staż kierunkowy w zakresie transplantologii narządów klatki piersiowej.

Lekarz specjalizujący się zobowiązany jest do zaliczenia sprawdzaniu na zakończenie każdego kursu specjalizacyjnego z zakresu wiedzy objętej programem kursu u kierownika specjalizacji oraz złożenia kolokwium na zakończenie każdego stażu z zakresu wiedzy objętej programem stażu u kierownika stażu lub specjalizacji. Bieżącej oceny nabywanych umiejętności dokonuje kierownik specjalizacji lub kierownik stażu. Każdy staż jest zakończony sprawdzianem umiejętności praktycznych, czyli wykonaniem przez lekarza samodzielnie lub jako pierwsza asysta zabiegów i procedur medycznych objętych programem stażu. W trakcie specjalizacji lekarz obowiązkowo  pełni dyżury medyczne w oddziale, w którym odbywa dany staż. Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie kardiochirurgii dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie, lub zrealizowanego i zaliczonego odpowiedniego modułu podstawowego wynosi 6 lat. Szkolenie specjalizacyjne kończy się państwowym egzaminem specjalizacyjnym, który składa się z egzaminu testowego oraz ustnego.

[Głosów:36    Średnia:2.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here